Information
  • HOW WE SHIP

    Information about shipment of the book SERBIAN AIR FORCE MEMORIAL...

  • HOW TO ORDER

    Information for ordering the book SERBIAN AIR FORCE MEMORIAL...

  • HOW TO PAY

    Information about available paying methods for book SERBIAN AIR FORCE MEMORIAL...

CONTENTS

СРПСКИ

Из ове Споменице може се свако упознати са следећим: 1) Када је, од кога и како пронађено конструисање авиона за летење, 2) Успех у проналаску апарата за летење и први успешан лет у свету 17. децембра 1903. год., 3) Наше омладине рад, по појави првих планера, 4) Први јавни летови страних авијатичара у Београду 1909. год. и погибија једног од њих, 5) Почетак формирања нашег Балонства, 6) Почетак формирања наше авијације, избор и школовање прве групе војних пилота-авијатичара у Француској 1912. године и њихове фотографије, 7) Први војни аеродром Српске војске, 8) Први ратни летови наших авијатичара у Балканском рату 1912-13. год., 9) Прва наша авијатичка жртва у Балканском рату 1912-13. год., 10) Први успешан лет Миодрага Томића у Балканском рату 1912-13. год. и први у свету пилот у употреби авиона у рату, као убојног оружја са бомбама, 11) Употреба наше авијације у рату са Бугарима 1913. год., 12) Употреба наше авијације у Првом светском рату 1914-18. год., 13) Долазак Француске авијатичке ескадриле у помоћ нашем Ваздухопловству, 14) Посета Француској ескадрили, од стране Његовог Височанства престолонаследника Александра и лет његов са француским пилотом капетаном Поланом (Paulhan), јула 1915. год., 15) Лет Војводе Петра Бојовића са Миодрагом Томићем децембра 1915. године, Драч (Durres, Durazzo) – Скадар (Shkoder, Shkodra, Scutari) 16) Наша авијација на Солунском фронту, 17) Избор друге групе наших авијатичара за изучавање пилотаже 1915. год., 18) Прва група официра на извиђачком курсу, на Халкидику (Χαλκιδικής, Chalkidiki) код Солуна (Θεσσαλονίκη, Thesaloniki или Salonika) 1916. год., 19) Избор и школовање друге групе извиђача у Француској 1917. год., 20) Избор и школовање треће групе авијатичара за пилоте и друге групе за аеро-механичаре 1916. год. у Шартру (Chartres), Француска, 21) Избор треће групе за школовање на извиђачком курсу у Седесу (Σέδες, Sedes) код Солуна 1917. год., 22) Избор и школовање четврте групе наших авијати- чара-подофицира за пилоте у Француској 1917. год., 23) Оснивање Прве и Друге српске ескадриле на Солунском фронту јануара 1918. год., 24) Наредба врховног команданта Српске војске, Ње- говог Краљевског Височанства престолонаследника Александра, 25) Слике из ваздушних борби и обарање авиона, 26) „Историја ваздухопловства“ о Миодрагу Томићу (на стр. 354, 355 и 356), 27) Четничке Војводе Василије Трбић и Коста Пећанац, пренети у окупирану Отаџбину, авионима 1916. год., 28) Летови немачког цепелина на Солунском фронту и његово обарање 1916. год., 29) Први од наших авијатичара извршио бомбардовање Софије (София, Sofia), потпоручник Бранко Наумовић са француским пилотом Морисом Руаблом (Maurice Rouable) септембра 1916. год., 30) Српска авијација у офанзиви на Солунском фронту и пробој истог 1918. год., 31) Слика Његовог Краљевског Височанства престолонаследника Александра, како посматра борбу из рова, 32) Одступање наше Ескадриле из земље, новембра и децембра 1915. године, 33) Сусрет Миодрага Томића са Есад Пашом (Esad Pashe Toptani) у Двору Есад Паше, Драч, децембра 1915. год., 34) О нашој земљи која је међу првима у Европи почела наоружавање авијацијом, 35) Одважност и храброст пилота и извиђача, налазећи се под јаком ватром непријатељске против-авионске артиљерије; иако им је авион био изрешетан од парчади шрапнела они су певали химну, 36) У Споменици се може видети колико је, када и где, погинуло авијатичара са авионима у мирно и ратно доба, од почетка - постанка наше авијације. Ваздухопловни пуковник Миодраг П. Томић

 

ENGLISH

You can find out the following things from this memorial: 1) When, by whom and how was the airplane invented. 2) Successful invention of a flying machine and first successful flight in the world, on December 17th, 1903. 3) Work of Serbian youth, upon the appearance of first planes. 4) First public flights of foreign aviators in Belgrade in 1909, and the death of one of them. 5) The beginning of Serbian Ballooning. 6) The beginning of Serbian Air Force, selection and training of the first group of pilots-airmen in France in 1912 and their photographs. 7) First Serbian military airfield. 8) First combat flights of Serbian airmen in the Balkan war 1912-13. 9) The first Serbian Air Force’s casualty in the Balkan war 1912-13. 10) First successful flight of Miodrag Tomić in the Balkan war in 1912-13 and first pilot in the world that used an airplane in war, as a lethal weapon with bombs. 11) The use of Serbian Aviation in the war with the Bulgarians in 1913. 12) The use of Serbian Aviation in the First World War in 1914-18. 13) The arrival of French Aeroplane Escadrille to help Serbian Air Force. 14) Visit to the French Escadrille, by his Royal Highness crown Prince Aleksandar and his flight with a French pilot Captain Paulhan, on July 1915. 15) Flight of Duke (title Vojvoda i.e. Voyvoda, ie Field Marshal, highest rank in the Serbian Armed Forces) Petar Bojović with Miodrag Tomić on December 1915, Drač (Драч, Durres, Durazzo) - Skadar (Скадар, Shkoder, Shkodra, Scutari). 16) Serbian Aviation on the Macedonian front. 17) Selection of the second group of Serbian airmen for pilot training in 1915. 18) First group of officers on a reconnaissance course, in Chalkidiki (Халкидики, Χαλκιδικής, Chalkidiki) near Salonika (Солун, Θεσσαλονίκη, Thesaloniki or Salonika) in 1916. 19) Selection and training of the second group of observers in France in 1917. 20) Selection of training of the third group of Serbian airmen for pilots and second group of aviation mechanics in 1916 in Šartr (Chartres) France. 21) Selection of the third group for observers course in Sedes (Седес, Σέδες, Sedes) near Salonika in 1917. 22) Selection and training of the fourth group of Serbian airmen non-commissioned officers (NCO) for pilots in France in 1917. 23) Founding of the First and Second Serbian Escadrilles on the Macedonian front in January, 1918. 24) Order from the Supreme Commander of the Serbian Army (Srpska vojska), H.R.H crown Prince Aleksandar. 25) Pictures from aerial combats and shooting down of planes. 26) ”History of the Air Force” about Miodrag Tomić (pages 354, 355 and 356). 27) Chetniks Dukes (the highest title in the chetnik’s formation, not a military rank) Vasilije Trbić and Kosta Pećanac, were taken to occupied Fatherland by planes in 1916. 28) Flight of the German zeppelin on the Macedonian front and its shooting down in 1916, 29) First of Serbian airmen who bombed Sofia (Софија, София, Sofia), 2nd Lieutenant Branko Naumović with a French pilot Maurice Roayable in September 1916. 30) Serbian Aviation in the offensive on the Macedonian front and the breakthrough of the same, in 1918. 31) Picture of his H.R.H. crown Prince Aleksandar watching the fight from a trench. 32) Departure of Serbian Escadre from the country, November and December 1915. 33) Meeting between Miodrag Tomić and Esad Paša (Esad Pashe Toptani) in the house of Esad Paša, Drač in September 1915. 34) About Serbia, that was among the first in Europe to began arming itself with planes, 35) Audacity and courage of Serbian pilots and observers, finding themselves under heavy enemy anti-aircraft artillery; although their plane were riddled with shrapnel they sang their national anthem. 36) Memorial shows how many, where and when, airmen have died in planes during the time of war and peace, since the beginning of aviation. Air Force Colonel Miodrag P. Tomić